A stitch in time...

Huishoudelijk reglement Bricks-and-More

Artikel 1

De koper van een toegangsticket en iedereen die de gebouwen van Thomas More campus Geel betreedt tijdens de expositie Bricks-and-More is gehouden de richtlijnen op te volgen welke door de inrichters worden gegeven in het kader van de veiligheid en/of ter voorkoming van overlast.
In geval van niet-naleving ervan, hebben de inrichters het recht personen de toegang tot het evenement te ontzeggen en/of te verwijderen.

Artikel 2

Zijn niet toegelaten tijdens Bricks-and-More:

1. Gevaarlijke voorwerpen
2. Drugs
3. Lachgas

Artikel 3

De inrichters behouden zich het recht voor:

De identiteit van de bezoeker te controleren aan de hand van om het even welk document dat zijn/haar identiteit bewijst
Een elektronische bewaking uit te voeren zowel op het terrein als op de parking door middel van camera’s die de bewegingen van de bezoekers
volgen en registreren

Artikel 4

De inrichters behouden zich bovendien het recht voor om de toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen, elke persoon:

 Verdacht van het in bezit zijn van wapens, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid
 Waarvan het gedrag laat veronderstellen dat hij/zij zich inlaat met de handel in drugs of die in het verleden in het bezit gevonden werd van wapens of drugs op het terrein of de omgeving ervan
Die ernstige moeilijkheden veroorzaakt of veroorzaakt heeft in het verleden op het terrein of de omgeving ervan
Die onder invloed is van alcohol of drugs

Artikel 5

Alle foto’s, beeld- & geluidsopnamen gemaakt tijdens het evenement of in de omgeving errond door of met toestemming van de inrichters kunnen gebruikt worden voor uitzending, publicatie of promotie.

Tijdens onze activiteiten worden foto’s genomen. Deze foto’s kunnen mogelijk gepubliceerd worden op www.bricks-and-more.be of www.ouderraadvbsgeta.be
De foto’s kunnen eveneens gepubliceerd worden op de sociale mediapagina’s van de inrichters. Indien je een foto wenst te laten verwijderen, kan je hiervoor contact opnemen met privacy@bricks-and-more.be

Artikel 6

Op vraag van de inrichters moet men te allen tijde een geldig toegangsbewijs kunnen voorleggen. Indien iemand geen geldig toegangsbewijs kan voorleggen moet deze de gebouwen en omgeving van het evenement verlaten.

Artikel 7

Bij afsluiting van het evenement om veiligheid of andere reden, kunnen ook de mensen met een geldig toegangsbewijs de toegang tot de terreinen en gebouwen van Thomas More ontzegd worden (eventueel tijdelijk).

Artikel 8

Bij vaststelling van een misdrijf worden steeds de politiediensten op de hoogte gebracht.

Artikel 9

Het herroepingsrecht bij aankoop van een inkomticket is niet van toepassing.
Inkomtickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement.
Verlies of diefstal van het inkomticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.
De ticketkoper dient zich te houden aan de ‘wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen’ (BS 30 juli 2013).
Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het inkomticket. Aansprakelijkheid van de organisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.
Concerttickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator. Eveneens is het uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de site zonder de voorafgaande toelating van de organisator.


Artikel 10 / Coronamaatregelen (onder voorbehoud)

De organisatie van Bricks-and-More leeft de verplichtingen, richtlijnen en aanbevelingen van de overheden na. Deze kunnen in de aanloop naar of tijdens het evenement op elk moment wijzigen. Dergelijke wijzigingen en de eventuele gevolgen van gewijzigde verplichtingen, richtlijnen en aanbevelingen van de overheid waar wij geen controle over hebben, geven geen recht op annulatie, vergoeding, compensatie of terugbetaling.

Actuele verplichtingen, richtlijnen en aanbevelingen van de overheden:
Onderstaande opsomming is informatief, niet limitatief en gebaseerd op de informatie die bij de organisatie bekend is. De overheid zal in de loop van de volgende weken de exacte en / of bijkomende modaliteiten bepalen.

De toegang tot Bricks-and-More wordt enkel gegarandeerd met een geldig CovidSafe Ticket voor iedereen vanaf 12 jaar.

Personen die volledig gevaccineerd werden, minstens twee weken voor de toegang tot het evenement, en dit door middel van een officieel erkend (digitaal) certificaat afgeleverd door een daartoe bevoegde overheid binnen de Europese Unie kunnen aantonen, krijgen toegang mits in het bezit te zijn van een geldig toegangsticket. Personen die gevaccineerd werden met het vaccin van Johnson & Johnson moeten minstens vier weken voor de toegang ingeënt zijn.
Personen die gedeeltelijk werden gevaccineerd en een negatieve PCR test hebben afgelegd maximum 48 uur voor toegang tot het evenement en dit door middel van een officieel erkend (digitaal) certificaat afgeleverd door een daartoe bevoegde instantie binnen de Europese Unie kunnen aantonen, krijgen toegang mits in het bezit te zijn van een geldig toegangsticket. Het toegangsrecht geldt voor 1 dag, afhankelijk van de beslissingen van de overheid en de ticketvoorwaarden.
Personen die een negatieve PCR test hebben afgelegd maximum 48 uur voor aanvang van toegang tot het evenement en dit door middel van een officieel erkend (digitaal) certificaat afgeleverd door een daartoe bevoegde instantie binnen de Europese Unie kunnen aantonen, krijgen toegang mits in het bezit te zijn van een geldig toegangsticket. Het toegangsrecht geldt dan voor 1 dag, afhankelijk van de beslissingen van de overheid en de ticketvoorwaarden.
Personen die op basis van een recente eerdere besmetting met COVID-19 een officieel erkend (digitaal) certificaat afgeleverd door een daartoe bevoegde overheid binnen de Europese Unie kunnen voorleggen, krijgen toegang mits in het bezit te zijn van een geldig toegangsticket.

Kosten voor het bekomen van certificaten en / of testen zijn integraal ten laste van de bezoeker en kunnen nooit geheel of gedeeltelijk op de organisatie verhaald worden.

Het niet kunnen of willen voorleggen van een geldig officieel erkend (digitaal) certificaat, zoals hierboven bepaald, geeft geen recht tot annulatie, vergoeding, compensatie of terugbetaling, ongeacht men in het bezit is van een geldig toegangsticket.

Het weigeren van een tussentijdse antigeentest geeft geen recht tot annulatie, vergoeding, compensatie of terugbetaling, ongeacht men in het bezit is van een geldig toegangsticket. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van elke bezoeker om ervoor te zorgen dat men de vereiste documenten en certificaten ten alle tijden bij zich heeft en kan tonen aan de organisatie, kennis heeft van de geldende regels op het concert en deze naleeft.

Het is de verantwoordelijkheid van elke individuele bezoeker om te allen tijde de meest recente en geldende regels, voorschriften en richtlijnen aangaande het bezoek te kennen en na te leven, evenals deze voor elke toegang tot het evenement na te gaan op de officiële website: www.bricks-and-more.be

Door akkoord te gaan met het huisreglement verklaar je als consument uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk dat je kennis hebt genomen van deze informatie over de coronamaatregelen en dat je hiermee akkoord gaat.

Bij volledige afgelasting van het evenement door opgelegde maatregelen of andere zal de ticketprijs worden teruggestort aan de persoon of firma die de bestelling heeft gedaan.

Het ministerieel besluit van 14 september 2020, waarvan de maatregelen zijn verlengd door het ministerieel besluit van 12 mei 2021, schort de verplichte terugbetaling van tickets op tot 1 oktober 2021 en staat de afgifte van een tegoedbon toe die gelijk is aan het betaalde bedrag.

...saves nine.

NederlandsEnglishFrançaisDeutsch